ASUS ROG G751JL - درباره این دفترچه راهنمای الکترونیکی

background image

8.1 زا هدافتسا دروم رد ار یتایلک لصف نیا

.دنک یم هئارا امش کوب

)POST( ندش نشور ماگنه راکدوخ تست :4 لصف

تامیظنت نداد رییغت یارب POST تست زا هنوگچ دهد یم ناشن امش هب لصف نیا

.دینک هدافتسا دوخ کوب تون رتویپماک

ASUS هژیو یاه همانرب :5 لصف

لماع متسیس رد هک دزادرپ یم ASUS هدیزگرب یاه همانرب حیضوت هب لصف نیا

.تسا هدش هدناجنگ امش کوب تون رتویپماک Windows

®

امش کوب تون رتویپماک یاقترا :6 لصف

نات کوب تون رتویپماک تاعطق ءاقترا و ضیوعت دنیآرف رد ار امش لصف نیا

.دنک یم ییامنهار

اه تسویپ

.تسا امش کوب تون رتویپماک یارب ینمیا یاه هینایب و اه هیملاعا لماش شخب نیا

background image

کوب تون رتویپماک یکینورتکلا یامنهار هچرتفد

9

یکینورتکلا یامنهار هچرتفد نیا رد هدافتسا دروم یدادرارق مئلاع

هب اه نتم زا یخرب ،یکینورتکلا یامنهار هچرتفد نیا رد یدیلک تاعلاطا رب دیکأت یارب

:تسا هدش هئارا ریز حرش

.درک تیاعر ار اهنآ دیاب راک لیمکت یارب هک تسا یتایح یتاعلاطا یواح مایپ نی

!مهم

.دنک کمک اهراک ماجنا رد دناوت یم هک تسا یتاکن و یفاضا تاعلاطا یواح مایپ نیا

:هجوت

راک ماجنا نیح رد ات درک تیعبت اهنآ زا دیاب هک تسا یمهم تاعلاطا یواح مایپ نی

!رادشه

.ددرگ یریگولج امش کوب تون رتویپماک یازجا و اه هداد ندید بیسآ زا و هدش ظفح امش ینمیا

اهدامن

اهراک یخرب ماجنا یارب اهنآ زا دیناوت یم هک دهد یم ناشن ار ییاه هاگتسد ریز یاه دامن