ASUS ROG G751JL - شکاف ماژول*

background image

تاناکما

.دراد توافت لدم ره رد تاناکما ندوب دوجوم :

هجوت

یتسد یرتاب لفق

یم رارق هدافتسا دروم یرتاب هعومجم نتشادهگن مکحم یارب یتسد یرتاب لفق

دوش اجباج ندش زاب ای ندش لفق تیعقوم هب یتسد تروص هب دیاب لفق نیا .دریگ

.ددرگ جراخ ای دراو یرتاب هعومجم ات

یرنف یرتاب لفق

رد نآ نتفرگ رارق زا سپ ار یرتاب هعومجم راکدوخ روط هب یرنف یرتاب لفق

.دنک یم لفق دوخ یاج رد یرتاب فاکش

.دریگ رارق ندش زاب تیعقوم رد ،یرتاب هعومجم ندرک جراخ ماگنه رد دیاب لفق نیا

!مهم

*لوژام فاکش

ویارد ای ،نوی مویتیل یرتاب هعومجم ،یرون کسید ویارد کی دهد یم هزاجا فاکش نیا

دوخ کوب تون رتویپماک هب ار راگزاس یرتم یلیم 7 یچنیا )HDD( 2.5 کسید دراه

.دینک لصتم