ASUS ROG G751JL Help

background image

Notebook

e-Manual

Eerste editie

Juli 2014

DU9481

background image

2

Gebruikershandleiding notebook PC-E

Copyright-informatie

Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is

beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”)

worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of in enige taal

worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt

voor back-updoeleinden.
ASUS BIEDT DEZE HANDLEIDING “ZOALS ZE IS” ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF

IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN

VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL ASUS, HAAR

DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE,

SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN

HANDEL, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, ONDERBREKING VAN HANDEL EN DERGELIJKE), ZELFS ALS

ASUS OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT

UIT FOUTEN IN DEZE HANDLEIDING OF DEFECTEN AAN HET PRODUCT.
Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld, zijn mogelijk geregistreerde handelsmerken

of auteursrechten van hun respectieve bedrijven en worden uitsluitend gebruikt voor identificatie of

toelichting en in het voordeel van de eigenaar, zonder de bedoeling te hebben een inbreuk te plegen op hun

rechten.
DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE DIE IN DEZE HANDLEIDING ZIJN OPGENOMEN, ZIJN UITSLUITEND

INFORMATIEF BEDOELD EN OP ELK OGENBLIK EN ZONDER KENNISGEVING ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN.

ZE MOGEN NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN VERBINTENIS DOOR ASUS. ASUS AANVAARDT GEEN

VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN DIE MOGELIJK

IN DEZE HANDLEIDING ZIJN VERMELD, INCLUSIEF DE PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE ERIN ZIJN BESCHREVEN.
Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden.

Beperkte aansprakelijkheid

Er kunnen zich situaties voordoen door een fout van de kant van ASUS of door een andere aansprakelijkheid.

In deze gevallen hebt u het recht op schadevergoeding door ASUS. En elk van dergelijke gevallen, ongeacht

de basis waarop u gemachtigd bent schadevergoeding te eisen van ASUS, zal ASUS maximaal aansprakelijk

zijn voor schade door lichamelijk letsel (inclusief overlijden) en schade aan vastgoed en activa of elke andere

eigenlijke of directe schade die voortvloeit uit de weglating of het niet naleven van wettelijke verplichtingen

onder deze Garantieverklaring, tot de aangegeven contractprijs van elk product.
ASUS zal alleen verantwoordelijke zijn voor schadevergoeding van uw verlies, schade of claim op basis van het

contract, onrechtmatig gebruik of inbreuk onder deze Garantieverklaring.
Deze beperking is ook van toepassing op de leveranciers en wederverkopers van ASUS. Dit is het maximale

bereik waarvoor ASUS, haar leveranciers en uw wederverkoper gezamenlijk aansprakelijk zijn.
IN GEEN GEVAL ZAL ASUS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET VOLGENDE: (1) CLAIMS VAN DERDEN TEGENOVER U

VOOR SCHADE; (2) VERLIES VAN OF SCHADE AAN UW RECORDS OF GEGEVENS OF (3) SPECIALE, INCIDENTELE

OF INDIRECTE SCHADE OF ENIGE ECONOMISCHE GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF WINSTDERVING OF VERLIES

VAN OPBRENGSTEN), ZELFS ALS ASUS, HAAR LEVERANCIERS OF UW WEDERVERKOPER OP DE HOOGTE WERD

GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Service en ondersteuning

Bezoek onze meertalige website op http://support.asus.com

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

3

Inhoudsopgave

Over deze handleiding ............................................................................................7

In deze handleiding gebruikte conventies ............................................................9
Pictogrammen .................................................................................................................9
Typografie .........................................................................................................................9

Veiligheidsmaatregelen ..........................................................................................10

Uw Notebook PC gebruiken .......................................................................................10
Zorg voor uw Notebook PC ........................................................................................11
Goede verwijdering .......................................................................................................12

Hoofdstuk 1: Instellen van de hardware

Uw Notebook PC leren kennen ............................................................................14

Bovenaanzicht .................................................................................................................14
Onderkant .........................................................................................................................18
Rechterkant ......................................................................................................................20
Linkerkant..........................................................................................................................22
Voorkant ............................................................................................................................24
Achteraanzicht .................................................................................................................27

Hoofdstuk 2: Uw Notebook PC gebruiken

Aan de slag ...................................................................................................................30

Uw Notebook PC opladen. ..........................................................................................30
Optillen om het weergavepaneel te openen. ......................................................32
Druk op de startknop. ...................................................................................................32

Gebaren voor het aanraakscherm* en het touchpad ...................................33

De bewegingen voor het aanraakscherm gebruiken ........................................33
Touchpadbewegingen gebruiken ............................................................................37
Bewegingen met één vinger ......................................................................................38

Het toetsenbord gebruiken ...................................................................................44

Functietoetsen .................................................................................................................44
Windows® 8.1-toetsen ..................................................................................................45
Multimedia-bedieningstoetsen

(uitgebreid toetsenbord) ............................................................................................46
Numerieke toetsen ........................................................................................................47

Het optische station gebruiken ............................................................................48

background image

4

Gebruikershandleiding notebook PC-E

Hoofdstuk 3: Werken met Windows® 8

De eerste keer starten ..............................................................................................52
Windows®-UI ...............................................................................................................53

Startscherm ......................................................................................................................53
Windows® apps ...............................................................................................................53
Hotspots .............................................................................................................................54
Startknop ...........................................................................................................................57
Uw Startscherm aanpassen ........................................................................................59

Werken met Windows®-apps .................................................................................60

Apps starten .....................................................................................................................60
Apps aanpassen ..............................................................................................................60
Het scherm Apps openen ............................................................................................63
Charms bar (Emoticonbalk) ........................................................................................65
Snap-functie .....................................................................................................................68

Andere sneltoetsen ...................................................................................................70
Verbinding maken met draadloze netwerken ...............................................72

Wi-Fi .....................................................................................................................................72
Bluetooth ..........................................................................................................................73
Airplane mode (Vliegtuigmodus) .............................................................................74

Verbinding maken met bedrade netwerken ...................................................75

Een dynamische IP/PPP0E-netwerverbinding instellen ...................................75
Een netwerk met een statisch IP-adres instellen .................................................76

Uw notebook uitschakelen ....................................................................................77

Uw notebook in de slaapmodus plaatsen .............................................................77

Windows® 8.1-vergrendelingsscherm ................................................................78

Doorgaan vanaf het vergrendelingsscherm .........................................................78
Uw vergrendelingsscherm aanpassen ....................................................................79

Hoofdstuk 4: POST (Power-On Self Test = zelftest bij

inschakelen)

POST (Power-On Self Test = zelftest bij inschakelen) ....................................82

POST gebruiken om naar het BIOS te gaan en om problemen

op te lossen .......................................................................................................................82

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

5

BIOS ................................................................................................................................82

Het BIOS openen.............................................................................................................82
Instellingen van systeem-BIOS ..................................................................................83

Problemen oplossen .................................................................................................93

De pc vernieuwen ..........................................................................................................93
De pc opnieuw instellen ..............................................................................................94
Geavanceerde opties.....................................................................................................95

Hoofdstuk 5: Uw notebook upgraden

De harde schijf installeren ......................................................................................98
Een RAM-module (Random Access Memory) installeren ...........................105

Tips en veelgestelde vragen

Nuttige tips voor uw notebook ............................................................................112
Veelgestelde vragen hardware .............................................................................113
Veelgestelde vragen software ..............................................................................116

Bijlagen

Informatie dvd-romstation (op bepaalde modellen) ........................................120
Blu-ray ROM-stationsinformatie

(op bepaalde modellen)...............................................................................................122
Naleving interne modem.............................................................................................122
Overzicht ...........................................................................................................................123
Verklaring van netwerkcompatibiliteit ...................................................................123
Non-voice apparatuur ..................................................................................................123
FCC-verklaring (Federal Communications Commission) .................................125
Waarschuwing van FCC voor blootstelling aan radiofrequenties (RF) .......126
Verklaring van conformiteit

(R&TTE-richtlijn 1999/5/EG) ........................................................................................127
CE-markering ...................................................................................................................127

background image

6

Gebruikershandleiding notebook PC-E

Draadloos gebruikskanaal voor verschillende domeinen ...............................128
Beperkte draadloze frequentiebanden Frankrijk ................................................128
UL-veiligheidsrichtlijnen ..............................................................................................130
Vereiste spanningsveiligheid .....................................................................................131
Mededelingen tv-tuner ................................................................................................131
REACH .................................................................................................................................131
Productmededeling Macrovision Corporation ....................................................131
Preventie van gehoorverlies .......................................................................................131
Lithium-waarschuwingen voor Noord-Europa

(voor lithium-ionbatterijen) ........................................................................................132
Veiligheidsinformatie optisch station .....................................................................133
Bericht deklaag ................................................................................................................133
CTR 21-goedkeuring

(voor notebook met geïntegreerde modem) .......................................................134
Product dat voldoet aan ENERGY STAR ..................................................................136
Eco-label Europese Unie .............................................................................................136
Naleving en verklaring van wereldwijde milieuvoorschriften ......................137
ASUS-recycling/Diensten voor terugname ...........................................................137

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

7