ASUS ROG G751JL - Prvo pokretanje

background image

Prvo pokretanje

Kada pokrenete računar po prvi put, serija ekrana će se pojaviti kako

bi vas provela kroz konfigurisanje osnovnih podešavanja operativnog

sistema Windows® 8.1.
Da biste pokrenuli notebook računar po prvi put:

1.

Pritisnite taster za napajanje na notebook računaru. Sačekajte

nekoliko minuta dok se ekran za podešavanje ne pojavi.

2.

Se ekrana za podešavanje, odaberite jezik koji želite da koristite

na notebook računaru.

3.

Pažljivo pročitajte Uslove licenciranja. Izaberite I accept

(Prihvatam).

4.

Sledite uputstva na ekranu da biste konfigurisali sledeće osnovne

stavke:

Personalizacija

Dolazak onlajn

Postavke

Vaš nalog

5.

Nakon konfigurisanja osnovnih stavki, Windows® 8.1 će nastaviti

sa instaliranjem aplikacija i željenih postavki. Obezbedite da

laptop ostane uključen tokom postupka podešavanja.

6.

Kada se podešavanje završi, pojaviće se početni ekran.

background image

E-priručnik za notebook računar

53