ASUS ROG G751JL - ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า

background image

ข้อกำาหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้ำาหนักมากกว่า 3 กก. ต้องใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองที่มากกว่า หรือเท่ากับ:

H05VV-F, 3G, 0.75mm

2

หรือ H05VV-F, 2G, 0.75mm

2

REACH

เราเผยแพร่สารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งสอดคล้องกับเฟรมเวิร์กของข้อบังคับ REACH (การ ลงทะเบียน, การประเมิน,

การอนุมัติ และข้อจำากัดของสารเคมี) ไว้ที่เว็บไซต์ ASUS REACH ที่ http://csr.asus.com/english/REACH.htm.