ASUS ROG G751JL - ฮ็อตสป็อต

background image

ฮ็อตสป็อต

ฮ็อตสป็อตบนหน้าจอ ใช้สำาหรับเปิดโปรแกรม

และเข้าถึงการตั้งค่าต่างๆ ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ฟังก์ชั่นในฮ็อตสป็อตเหล่านี้ สามารถเปิดทำางานโดยใช้ทัชแพด

ฮ็อตสป็อตบนแอพพ์ที่เปิดขึ้นมาแล้ว

ฮ็อตสป็อตบนหน้าจอเริ่มต้น

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

55

ฮ็อตสป็อต

การกระทำา

มุมซ้ายบน

เลื่อนตัวชี้เมาส์เหนือมุมซ้ายบน จากนั้นแทปธัมบ์เนลของแอปเร็วๆ นี้

เพื่อกลับไปยังแอปที่รันอยู่นั้น

ถ้าคุณเปิดมากกว่าหนึ่งแอพพ์

ให้เลื่อนลงเพื่อแสดงแอพพ์ที่เปิดทั้งหมด

มุมซ้ายล่าง

จากหน้าจอแอปที่รันอยู่:

เลื่อนตัวชี้เมาส์เหนือมุมซ้ายล่าง จากนั้นแทป

เพื่อกลับไปยังหน้าจอเริ่ม

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณสามารถกดปุ่ม Windows

บนแป้นพิมพ์เพื่อกลับไปยังหน้าจอเริ่มก็ได้

จากหน้าจอเริ่ม:

เลื่อนตัวชี้เมาส์เหนือมุมซ้ายล่าง จากนั้นแทป

เพื่อกลับไปยังแอพพ์นั้น

background image

56

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ฮ็อตสป็อต

การกระทำา

ด้านบน

เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณเหนือด้านบน จนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนไปเป็น

ไอคอนรูปมือ ลากและปล่อยแอปไปยังตำาแหน่งใหม่

หมายเหตุ: ฟังก์ชั่นฮ็อตสป็ตนี้ ทำางานเฉพาะกับแอปที่กำาลัง

รันอยู่ หรือเมื่อคุณต้องการใช้คุณสมบัติสแน็ปเท่านั้น สำาหรับ

รายละเอียดเพิ่มติม ให้ดูคุณสมบัติสแน็ป ภายใต้ การทำางานกับ

แอป Windows®

มุมขวาบนและล่าง

เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณเหนือมุมขวาบนหรือล่าง เพื่อเปิด

Charms

bar (ชาร์มบาร์)

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

57