ASUS ROG G751JL - 免责说明

background image

免責聲明

2

筆記本電腦用戶手冊

background image

3

筆記本電腦用戶手冊

目錄

版權說明 .....................................................................................2

免責聲明 .....................................................................................2
關於本用戶手冊 .......................................................................7
手冊中的信息圖標 ..................................................................8

信息 ................................................................................................... 8
圖標 ................................................................................................... 8

安全說明 .....................................................................................9

使用注意事項 ................................................................................ 9
維護注意事項 ............................................................................. 10
廢棄物處理 .................................................................................. 11
符合能源之星(Energy Star)規範 ................................... 12

第一章:硬件設置

認識您的筆記本電腦 ........................................................... 14

上視圖 ........................................................................................... 14
底視圖 ........................................................................................... 17
右視圖 ........................................................................................... 19
左視圖 ........................................................................................... 21
前視圖 ........................................................................................... 23
後視圖 ........................................................................................... 25

第二章:使用您的筆記本電腦

開始使用前 ............................................................................. 28

為筆記本電腦充電 .................................................................... 28
掀開顯示屏 .................................................................................. 30
按下電源按鈕 ............................................................................. 30

觸摸屏與觸摸板操作手勢 ................................................. 31

background image

4

筆記本電腦用戶手冊

使用觸摸屏 .................................................................................. 31
使用觸摸板 .................................................................................. 34
單指手勢 ....................................................................................... 35
雙指手勢 ....................................................................................... 37
三指手勢 ....................................................................................... 39

使用鍵盤 .................................................................................. 40

功能組合鍵 .................................................................................. 40
Windows

®

8.1 功能鍵 .............................................................. 41

多媒體控制鍵 ............................................................................. 41
數字鍵盤 ....................................................................................... 42

使用光驅(視出貨機型而定) ........................................ 43

第三章:使用 Windows

® 8.1

第一次開始使用 .................................................................... 46
Windows

®

界面 ..................................................................... 47

開始屏幕 ....................................................................................... 47
Windows

®

應用程序 ................................................................ 47

在邊角處導航 ............................................................................. 48
開始按鈕 ....................................................................................... 50
個性化開始屏幕 ......................................................................... 52

使用 Windows

®

應用程序處理工作 .............................. 53

運行應用程序 ............................................................................. 53
個性化開始屏幕應用程序 ...................................................... 53
關閉應用程序 ............................................................................. 54
訪問所有應用程序 .................................................................... 55
超級按鈕欄 .................................................................................. 57
超級按鈕欄功能說明 ............................................................... 58
貼靠功能 ....................................................................................... 59

目錄

background image

5

筆記本電腦用戶手冊

其他鍵盤快捷鍵 .................................................................... 61
Wi-Fi 無線上網 ...................................................................... 63

Wi-Fi ............................................................................................... 63
啟動 Wi-Fi 無線網絡 ................................................................ 63

藍牙連接(僅限搭載藍牙的機器) ............................... 64

與其它藍牙設備配對 ............................................................... 64

飛行模式 .................................................................................. 65

啟動飛行模式 ............................................................................. 65
關閉飛行模式 ............................................................................. 65

連接至有線網絡 .................................................................... 66

設置動態 IP/PPPoE 網絡連接 ............................................. 66
設置一個固定的 IP 網絡 ........................................................ 67

關閉您的筆記本電腦 ........................................................... 68

讓筆記本電腦進入睡眠模式 .................................................. 68

Windows

®

8.1 鎖屏界面 ................................................... 69

從鎖屏界面開始 ......................................................................... 69
自定義鎖屏界面 ......................................................................... 70

第四章:開機自檢(POST)

開機自檢 .................................................................................. 74

使用開機自檢訪問 BIOS 與故障排除 ................................ 74

BIOS 設置程序 ...................................................................... 74

進入 BIOS 設置程序 ................................................................ 74
BIOS 設置 .................................................................................... 75
啟動(Boot)菜單 ................................................................... 75
安全(Security)菜單 ............................................................. 77
保存與退出(Save & Exit) ................................................. 82

目錄

background image

6

筆記本電腦用戶手冊

恢復您的筆記本電腦(視出貨機型而定) ................. 85

恢複電腦 ....................................................................................... 86
初始化電腦 .................................................................................. 87
高級選項 ....................................................................................... 88

第五章:筆記本電腦升級

安裝硬盤(HDD) ............................................................... 90
安裝內存(RAM)模塊 ................................................... 97

常見問題與解答

筆記本電腦使用訣竅 ........................................................ 104
硬件常見問題與解答 ........................................................ 105
軟件常見問題與解答 ........................................................ 108

附錄

基本維護保養 ..................................................................... 112

液晶顯示屏 ................................................................................112
電池 ..............................................................................................113
鍵盤 ..............................................................................................113
硬盤 ..............................................................................................113
光驅 ..............................................................................................114
觸摸板 .........................................................................................114
散熱 ..............................................................................................114
其他元件保養 ...........................................................................115
環保觀念 .....................................................................................115
定期保養建議時間表 .............................................................115

DVD-ROM 光驅信息(視出貨機型而定) .............. 116
藍光光驅信息(視出貨機型而定) ............................ 118

目錄

background image

7

筆記本電腦用戶手冊

關於本用戶手冊

本用戶手冊通過下列章節編排,提供筆記本電腦的硬件介紹與

軟件功能使用說明。

說明: 本手冊內容僅適用於出廠時已預先安裝 Windows

®

8.1 操

作系統的筆記本電腦機型。

第一章:硬件設置

本章為筆記本電腦各部位硬件組件介紹。

第二章:使用您的筆記本電腦

本章教您如何使用筆記本電腦的各項功能,包括 BIOS 設置

程序。
第三章:使用 Windows

® 8.1

本章介紹筆記本電腦內置的 Windows

® 8.1 操作系統所提供

的功能。
第四章:開機自檢(POST)

本章介紹如何使用開機自檢(POST)以改變筆記本電腦的設

置。
第五章:筆記本電腦升級

本章為筆記本電腦組件置換與升級指引說明。

常見問題與解答

本章為筆記本電腦的常見硬件與軟件問題與解答。

附錄

本章介紹筆記本基本保養常識,以及 DVD 與藍光光驅信息。

background image

8

筆記本電腦用戶手冊

手冊中的信息圖標

手冊中特定圖標、信息與字體的使用說明如下::

信息

為了強調手冊中的重要信息,信息說明會以下列方式呈現:

警告! 本信息包含在特定工作時必須遵守以維護用戶安全以及避免

造成筆記本電腦數據與組件損壞的重要信息。

說明:本信息包含助於完成工作的額外信息與提示。

重要!本信息包含必須遵守才能完成工作的重要信息。

圖標

下列圖標分別表示可用來在筆記本電腦上完成所有工作的不

同設備。

= 使用觸摸屏

= 使用觸摸板

= 使用鍵盤